Menu
logo-magnum
Menu

Garanci e perjetshme

Garanci

The MAGNUM Mat or Cable is warranted for 10 years in most countries. In the UK, Romania and the Netherlands we offer a lifetime warranty.
You can register for a a lifetime warranty here: https://www.magnumheating.com/warranty

MAGNUM Advantages

1 – Përkufizime

Në këto kushte:

 1. Kompania: personi ose kompani që ofron produkte dhe / ose shërbime (MAGNUM Heating);
 2. Blerësi: klienti i cili do të urdhërojë ose blejë produktet dhe / ose shërbimet kontraktuale;
 3. Produktet: mallrat e furnizuara nga kompania sipas kushteve të kontratës;
 4. Shërbimet Kontraktuale: ato shërbime të ofruara nga kompania tek blerësi sipas kushteve të kontratës;
 5. Kontrata: çdo kontakt për furnizimin e produkteve ose shërbimeve kontraktuale nga kompania tek blerësi;
 6. Çmimi: shuma e pagueshme në lidhje me produktet (duke përfshirë ngarkesat e dorëzimit aty ku është e aplikueshme) dhe shërbimet kontraktuale.

2 – Kontrata

 1. Një kuotim do të përbëjë një ftesë për blerësin për të negociuar me kompaninë. Një urdhër i vendosur në kompani do të pranohet nga kompania në kohën kur një miratim i pakualifikuar dhe pranimi i urdhërit të tillë i lëshohet blerësit. Në rast se format e porositjes së Blerësit përmbajnë kushte që nuk janë në përputhje me këto kushte kuptohet dhe pajtohet që kushtet e Blerësit janë të detyrueshme vetëm për aq sa ato nuk janë në kundërshtim me këto kushte që do të mbizotërojnë. Asnjë punonjës ose agjent i kompanisë nuk është i autorizuar të japë ndonjë garanci ose garanci, ose të bëjë ndonjë përfaqësim që mund të ndryshojë këto kushte. Nëse nuk është rënë dakord ndryshe me shkrim, asnjë kontratë e mëparshme ndërmjet palëve në lidhje me Produktet dhe Shërbimet Kontraktuale nuk do të përfshihet në kontratë.
 2. Të gjitha citatet e ofruara nga Kompania janë të bazuara në specifikimet e Blerësit siç janë furnizuar në Kompani dhe Shoqëria nuk do të jetë përgjegjëse për mjaftueshmërinë ose përndryshe të Produkteve ose Shërbimeve Kontraktuale të ofruara në përputhje me specifikimet e tilla. Blerësi do të paguajë për të gjitha Produktet dhe Shërbimet Kontraktuale të ofruara nga Kompania në përputhje me këto specifikime.
 3. Pranimi nga blerësi i kuotimit të Kompanisë duhet të shoqërohet me informata të mjaftueshme teknike për t’i mundësuar kompanisë të vazhdojë menjëherë me kontratën dhe mosdorëzimi i këtij informacioni duhet të lërë Shoqërinë në liri të ndryshojë çmimet e kuotuara për të mbuluar ndonjë rritje të kostove të cilat mund të lindin pas pranimit.

 3 – Informacioni i furnizuar nga Kompania

Asnjë garanci, e shprehur apo e nënkuptuar, nuk jepet nga Shoqëria për sa i përket saktësisë apo plotësisë së informacionit të furnizuar nga Kompania (nëse ky informacion është furnizuar në lidhje me një kuotim ose ndryshe) dhe në atë masë që përjashtimet e tilla të përgjegjësisë duhet të jenë Shoqëria nuk do të ketë përgjegjësi për ndonjë humbje (duke përfshirë humbjen pasuese), dëmtimin, shpenzimet ose shpenzimet (nëse kjo do të rezultojë nga neglizhenca e Shoqërisë, punonjësve të saj, agjentëve ose të tjerëve për të cilët mund të jetë në ligj të jetë përgjegjës ose ndryshe) që mund të shkaktohen nga Blerësi.

4 – Vizatime

 1. Çdo specifikim, vizatime dhe hollësi të peshave dhe përmasave të dorëzuara me një citat janë vetëm të përafërt dhe përshkrimet dhe ilustrimet e përfshira në literaturën e Kompanisë kanë për qëllim vetëm të paraqesin një ide të përgjithshme të Shërbimeve dhe Shërbimeve Kontraktuale të përshkruara aty, dhe asnjë nga këto dokumente do të jenë pjesë e kontratës.
 2. Përveç nëse është shprehur kështu, çdo specifikim, vizatim ose dokument teknik që është i destinuar për përdorim në lidhje me Produktin ose Shërbimet Kontraktuale dhe që i është dorëzuar Blerësit para ose pas formimit të Kontratës, mbetet pronë ekskluzive e Kompanisë. Ata nuk munden, pa pëlqimin me shkrim të Kompanisë, të shfrytëzohen nga Blerësi ose kopjohen, riprodhohen, transmetohen ose komunikohen me një palë të tretë.

5 – Dorëzimi

 1. Në bazë të dispozitave të kësaj Marrëveshje, Produktet do të dorëzohen nga Kompania në adresën e specifikuar nga Blerësi: Akuzat e Kompanisë në lidhje me to do të paguhen nga Blerësi tek Kompania në përputhje me këto dispozita.
 2. Kur një shpërndarje është rregulluar, atëherë nëse blerësi kërkon që një dorëzim i tillë të shtyhet, ai do të bëhet i detyruar të paguajë një pagesë shtesë që pasqyron kostot shtesë të arsyeshme të bëra nga Shoqëria si rezultat i asaj kërkese.
 3. Nëse blerësi nuk pranon dorëzimin e produkteve, çmimi së bashku me çdo shpenzim shtesë të shkaktuar do t’i paguhet blerësit;
 4. Blerësi duhet të plotësojë veten si kusht i Produkteve në kohën e dorëzimit. Shoqëria nuk do të ketë asnjë përgjegjësi në lidhje me ndonjë defekt që mund të ishte zbuluar në ekzaminim në kohën e dorëzimit, përveç nëse këto defekte raportohen brenda njëzetekatërorjeve të dorëzimit. Kur transporti është rregulluar nga Blerësi, një inspektim i mallrave do të bëhet në kohën e ngarkimit të mallrave në transportin e Blerësit.

6 – Dëmtimi në tranzit

Kompania do të zëvendësojë (ose në diskrecionin e vet) riparimin falas të produkteve të dëmtuara në tranzit, me kusht që kompania të marrë njoftimin për një dëm të tillë brenda 24 orëve nga dorëzimi, i konfirmuar me shkrim brenda tri ditëve. Shoqëria do të; nuk kanë asnjë detyrim në lidhje me produktet e dëmtuara në tranzit ku shitësi ka aranzhuar transportin.

7 – Vonesa në dorëzim

Çdo datë e propozuar e përcaktuar nga Kompania për përfundimin e Kontratës është vlerësimi i konsideruar i kompanisë për datën në të cilën produktet do të dorëzohen tek Blerësi ose Shërbimet Kontraktuale do të kompletohet nga Kompania. Kompania do të bëjë çdo përpjekje të arsyeshme për të siguruar që produktet të dorëzohen tek Blerësi ose Shërbimet Kontraktore të kryera në atë datë. Koha nuk duhet të jetë thelbësore në lidhje me dorëzimin e Produkteve ose përfundimin e Shërbimeve Kontraktuale sipas kushteve të Kontratës.

Me përjashtim të rasteve kur një përjashtim i tillë i përgjegjësisë mund të jetë i përjashtuar nga ligji herë pas here, Shoqëria nuk do të ketë përgjegjësi (në kontratë, kallëzim ose ndryshe) ndaj blerësit në lidhje me ndonjë humbje, dëmtim, shpenzim ose shpenzim (duke përfshirë edhe pasojat humbje ose dëmtime, të cilat mund të shkaktohen nga Blerësi dhe që mund të lindin nga vonesa në dorëzimin e Produkteve ose përfundimin e Shërbimeve Kontraktuese dhe nëse vonesa e tillë do të rezultonte nga neglizhenca e Kompanisë, punonjësve të saj , agjentët ose të tjerët për të cilët mund të jetë përgjegjës ose ndryshe. Blerësi nuk do të ketë të drejtë të refuzojë pranimin e dorëzimit ose mbledhjen e produkteve, ose të refuzojë ose të anulojë Shërbimet Kontraktuale si rezultat i çdo vonese në dorëzimin e Produkte ose në përfundimin e Shërbimeve Kontraktuale.Dërgesa e vonuar ose përfundimi me vonesë nuk do të ndikojë në detyrimet e Blerësit për të paguar çmimin.

8 – Shkalla e çmimeve dhe çmimeve

Çmimi bazohet në kostot e materialeve, punës, transportit, shpenzimeve të përgjithshme, sigurimeve, taksave (përveç Tatimit mbi Vlerën e Shtuar), ose ndonjë kosto tjetër të ngjashme që është e vlefshme në datën ose më herët të kuotimit të Kompanisë dhe urdhrit të Blerësit. Çmimi mund të ndryshojë për të marrë parasysh çdo rritje të arsyeshme në ndonjë shpenzim ose pagesë të tillë që mund të ndodhë para se të përmbushet Kontrata. Përveç Çmimit, Blerësi do të paguajë Tatimin mbi Vlerën e Shtuar me normën e tarifës në kohën e faturës.

9 – Pagesa

 1. Përderisa Blerësi mbetet një klient kreditor i miratuar; pagesa do të bëhet brenda 30 ditëve nga data e faturës. Në të gjitha rastet e tjera, pagesa do të bëhet kundrejt ofrimit ose në një faturë pro-forma në opsionin e Kompanisë, ose brenda një periudhe të caktuar në mënyrë specifike midis Kompanisë dhe Blerësit me shkrim si pjesë e një marrëveshjeje kredie.
 2. Blerësi nuk ka të drejtë të bëjë ndonjë zbritje ose mbajtje të shumës që duhet paguar sipas kontratës.
 3. Në rast se çdo shumë e detyrueshme sipas kontratës nuk do të ishte paguar plotësisht në datën e duhur, kompania do të ketë të drejtë të paguajë kamatë për të gjitha paratë e papaguara në masën 1.5% në muaj ose pjesë të saj llogaritur nga data e faturës , ose në përputhje me kushtet e veçanta të rënë dakord në mënyrë specifike ndërmjet Kompanisë dhe Blerësit me shkrim si pjesë e një marrëveshjeje kredie.

10 – Kalimi i rrezikut

Rreziku në Produktet e furnizuara do të kalojë tek Blerësi në kohën kur këto Produkte dorëzohen në adresën e specifikuar nga Blerësi ose janë ngarkuar në automjetin e Blerësit ose në automjetin e cilitdo person që vepron për Blerësin.

 

11 – Mbajtja e Titullit

Shoqëria dhe Blerësi shprehimisht pajtohen që deri sa Kompania të jetë paguar plotësisht për produktet e përfshira në kontratë ose ndonjë kontratë tjetër midis tyre:  

 1. Produktet e përfshira në këtë Kontratë mbeten pronë e Kompanisë dhe Blerësi do t’i ruajë këto Produkte në mënyrë të duhur pa pagesë te Kompania, në mënyrë që ato të jenë të identifikuara qartë si pjesë e Kompanisë.
 2. Shoqëria mund të rimarrë ato Produkte në çdo kohë nga blerësi nëse akoma në posedim të Blerësit nëse ndodh ndonjë nga rrethanat e përcaktuara në paragrafin 15 ose nëse Kompania gjykon që shuma e mbetur nga blerësi në pasqyrën e përgjithshme të llogarisë ndërmjet palëve është më e madhe se kufiri i kredisë që Kompania është e gatshme t’i japë blerësit; dhe për qëllimin e një rikthimi të tillë, Shoqëria, agjentët ose nëpunësit e saj mund të hyjnë në çdo tokë ose ndërtesa mbi të cilat besohet se produktet ndodhen.
 3. Nëse ndonjë blerës i inkorporon produktet në produkte të tjera (me shtimin e produkteve të tij ose ato të të tjerëve) ose përdoruesit e produkteve të tilla (me ose pa shtimin e tillë), prona në ato Produkte, pas përfshirjes apo përdorimit të tillë, Blerësi si Administrator i Besueshëm, edhe pse për Shoqërinë do të ruajë të njëjtën gjë për Shoqërinë në mënyrë të duhur pa ndonjë pagesë për Shoqërinë.
 4. Blerësi ka të drejtën e hedhjes së Produkteve ose produkteve të tjera në rrjedhën e zakonshme të veprimtarisë së saj për llogari të Kompanisë dhe për të kaluar titullin e mirë të Produktit ose produkteve të tjera të tilla, që konsumatori i Blerësit të jetë blerësi me mirëbesim për vlerën pa njoftimi i të drejtave të kompanisë.
 5. Në rast të këtij deponimi, Blerësi ka detyrën fiduciare ndaj kompanisë për të llogaritur në Shoqërinë për procesin e shitjes, por mund të mbajë aty nga një tejkalim i të ardhurave të tilla mbi shumën e papaguar nën këtë ose ndonjë kontratë tjetër midis Kompanisë dhe Blerësit ; dhe Kompania ka të drejtën shtesë për të mbuluar çmimin e blerësit nga konsumatori i blerësit deri në masën e papaguar; nëse Kompania përfiton nga kjo e drejtë, Shoqëria do t’i llogarisë Blerësit për çdo tejkalim të tillë si më sipër, më pak se shpenzimet e bëra nga Kompania në ose për rimëkëmbjen.

12 – Dëmtime

 1. Pa mospërputhje me dispozitat e paragrafit 13 dhe me kusht që blerësi të ketë paguar çmimin në përputhje me kontratën dhe duke iu nënshtruar gjithashtu çdo malli të dëmtuar që menjëherë të kthehet në hapësirat e kompanisë pa shpenzime për kompaninë, Shoqëria, në rastin e mallrat ose materialet e prodhuara nga Kompania, zëvendësojnë ose riparojnë çdo defekt ose dështim që në përdorim të duhur shfaqet aty dhe rrjedh vetëm nga dizajni, materialet ose mjeshtëria e gabuar brenda një periudhe prej nëntëdhjetë ditësh pas dorëzimit të produkteve ose shërbimeve kontraktuale është përfunduar. Në përfundim të asaj periudhe, të gjitha detyrimet nga ana e Kompanisë pushojnë.
 2. Në lidhje me mallrat e prodhuara nga çdo person, firmë ose korporatë tjetër, Blerësi ka të drejtë vetëm për përfitime të tilla që vetë Kompania mund të marrë me ndonjë garanci ose garanci të dhënë në lidhje me të nga prodhuesi.

13 – Kufizimi i Përgjegjësisë

 1. Humbjet e mundshme që mund të shkaktohen ose pretendohen të jenë të thirrura nga dështimi i kompanisë, janë agjentë, punonjës ose nënkontraktues për të përfunduar Kontratën ose për të marrë ndonjë masë paraprake ose kujdes të veçantë (qoftë si rezultat i shkeljes së kontratës apo deliktit duke përfshirë neglizhencën) ose për të shmangur ndonjë veprim kaq të madh në përpjesëtim me shumat që mund të ngarkohen në mënyrë të arsyeshme nga Kompania që Shoqëria dhe agjentët, punonjësit dhe nënkontraktorët e saj nuk mund dhe nuk do të marrin kushtet e këtyre Kushteve. të negociojë mbulim të veçantë të dëmshpërblimit në çdo rast të veçantë në kurriz dhe kërkesën e Blerësit.
 2. Prandaj, pa paragjykuar dispozitat e pikës 3, 7 dhe 12, e gjithë përgjegjësia e Kompanisë sipas kontratës dhe zgjidhja ekskluzive e Blerësit është si vijon;
 3. Mjetet juridike të Blerësit (qoftë në kontratë ose në përshkrim (duke përfshirë neglizhencën) ndaj Kompanisë për çdo shkelje të detyrimeve të Kompanisë në vijim ose në ndonjë mënyrë tjetër për çdo veprim, lëshim ose deklaratë të Kompanisë, punonjësve, agjentëve ose nënkontraktorëve të saj në lidhje me ose në lidhje për objektin e Kontratës, duhet të kufizohet në dëmet aktuale të parave që nuk tejkalojnë çmimin, në përputhje me Nënklauzën (c) më poshtë. Për qëllime të kësaj nënkartësie (a), një numër shkaqesh, njëkohësisht, të cilat së bashku rezultojnë ose kontribuojnë në thelb të njëjtën humbje ose dëmtim, do të trajtohen si një shkak që ndodh në datën e shkaqeve të fundit të tilla.

  b. Në bazë të nënkartësisë (c) më poshtë, Kompania do të pranojë përgjegjësinë për lëndime të drejtpërdrejta fizike ose vdekje të personave që shkaktohen nga neglizhenca e kompanisë, punonjësve, agjentëve ose nënkontraktorëve të tij dhe kufizimet e mësipërme të parasë nuk zbatohen. 

  c. Në asnjë rast Kompania nuk do të jetë përgjegjëse për ndonjë humbje të fitimit, biznesit ose kursimeve të parashikuara ose për dëmet në lidhje me humbjen e veçantë, indirekte ose pasuese, pavarësisht nëse Shoqëria ka qenë e këshilluar për mundësinë e humbjes ose dëmtimit të tillë. Për më tepër, Shoqëria nuk do të jetë përgjegjëse për ndonjë pretendim ndaj Blerësit nga ndonjë palë tjetër (përveçse në lidhje me pretendimet për dëmtime personale që dalin nga nën-klauzola e mësipërme) për çdo humbje ose dëmtim të shkaktuar nga dështimi i Kompanisë për të kryer përgjegjësitë e tij.

  d. Asnjë veprim (qoftë në kontratë ose në përshkrim (duke përfshirë neglizhencën) dhe pavarësisht nga forma që përfshin procedurat e arbitrazhit) që rrjedhin nga Kontrata ose ndonjë shërbim tjetër i çfarëdo lloji të furnizuar ose që do të furnizohet në vijim, mund të sillet nga secila palë më shumë se dy vjet pas pala e interesuar merr dijeni për faktet që përbëjnë shkakun e veprimit. 

  Blerësi pajtohet që është e drejtë dhe e arsyeshme që Shoqëria të kufizojë përgjegjësinë e saj në këtë Marrëveshje dhe në përputhje me rrethanat Blerësi pajtohet që, me përjashtim të shprehjeve të shprehura në këtë paragraf 13, të gjitha kushtet ose garancitë e shprehura ose të nënkuptuara, statutore ose ndryshe, përjashtuar. 

  f. Në lidhje me dëmtimet personale, përgjegjësia maksimale e Kompanisë sipas kësaj kontrate është e kufizuar në koston e Produkteve.

14 – Të drejtat e patentave

 1. Kompania nuk do të pranojë përgjegjësi ose nuk do të japë ndonjë garanci në lidhje me ndonjë të drejtë patentimi të shkaktuar nga mënyra e udhëzimeve të Blerësit, të shprehura ose të nënkuptuara.
 2. Blerësi duhet të dëmshpërblejë Shoqërinë kundër çdo përgjegjësie që rrjedh nga çdo shkelje e të drejtave të patentës të shkaktuara nga mënyra e përdorimit të Blerësit nga shitja e Produkteve.

15 – Anulimi

 1. Nëse Blerësi dështon të bëjë ndonjë pagesë kur është fjala për shkak ose hyn në ndonjë përbërje ose marrëveshje me kreditorët e saj ose nëse, duke qenë një shoqëri e inkorporuar, ka një marrës të caktuar ose jep një rezolutë për mbarimin ose një gjykatë bën një urdhër për këtë qëllim ose nëse nuk është një kompani e inkorporuar ka një urdhër pranimi të bërë kundër tij, ose nëse ka ndonjë shkelje nga ana e blerësit të ndonjë prej këtyre kushteve, atëherë kompania mund të shtyjë të anulojë çdo dërgesë të mëtejshme të produkteve ose përfundimin e shërbimeve kontraktuese dhe të trajtojë Kontratën si të përcaktuar, por pa paragjykuar të drejtat e Kompanisë për çdo çmim të blerjes së papaguar të produkteve të dorëzuara dhe Shërbimeve Kontraktuese të ofruara dhe për dëmet për ndonjë humbje pasuese të shkaktuar.
 2. Nëse Blerësi anulon ose shtyn urdhërin e tij, Shoqëria do të ketë të drejtë të mbulojë të gjitha shpenzimet e përllogaritura dhe / ose të bëra nga Kompania deri në datën në të cilën kompania merr njoftimin për anulimin e tillë.

16 – Këputje

Asnjë privilegj ose durim i zgjatur ndaj blerësit nuk duhet të kufizojë ose paragjykojë ndonjë të drejtë ose kërkesë në dispozicion të Kompanisë.

17 – Forcë madhore

Shoqëria nuk do të jetë përgjegjëse ose përgjegjëse në asnjë mënyrë për ndonjë humbje (direkte, indirekte ose pasuese) që rrjedh nga një vonesë ose mospërmbushje në përmbushjen e ndonjë prej detyrimeve të Kompanisë sipas kontratës, kur vonesa ose mospërmbushja e tillë lind si rezultat i ndonjë rrethanat përtej kontrollit të Kompanisë duke përfshirë (por pa paragjykuar përgjithësimet e mësipërme) luftën; veprime industriale, trazira, dëmtime të dëmshme, zjarr, stuhi, përmbytje, akt i Perëndisë, aksident, mungesë disponueshmërie ose mungesë materiali ose pune; dështimi nga ndonjë nënkontraktor ose furnizues për të kryer, dështim ose pajisje prodhuese, ose ndonjë statut, rregull, byelaw, urdhër; rregullim ose kërkesë të bërë ose të lëshuar nga ndonjë departament qeveritar, autoritet lokal ose autoritet tjetër i rregullt.

Nëse përmbushja e kontratës do të shtyhet nga ndonjë rrethanë e tillë atëherë kompania ka të drejtë të pezullojë punën e mëtejshme.

18 – Caktimi

Blerësi nuk do të marrë pëlqimin paraprak të Kompanisë, nuk do të caktojë ose transferojë ose do të pretendojë të transferojë kontratën tek ndonjë person tjetër.

19 – Kufiri i Kontratave

Çdo citim përfshin vetëm mallra, materiale dhe punë të tilla siç janë specifikuar aty. Në rast se ndonjë material i furnizuar nga blerësi është i dëmtuar, Blerësi do të jetë përgjegjës ndaj kompanisë për të gjitha punët shtesë të shkaktuara nga kjo defekti.

20 – Ndërtimi

Kontrata do të interpretohet në të gjitha aspektet dhe do të funksionojë si një Kontratë Hollandese në përputhje me Ligjin Hollandes. Blerësi pajtohet të zgjasë juridiksionin e Gjykatës së Sesionit dhe të Gjykatës se larte. Kontrata do të qeveriset nga Ligji i Hollandes

21 – Kompania

Kompania rezervon të drejtën për të ndryshuar dhe përditësuar produktet dhe metodat e instalimit në përputhje me politikën e tyre të përditësimit të vazhdueshëm të Produkteve.

22 – Mallrat e Kthyer

Mallrat e kthyera nga blerësi do të jenë subjekt i një pagesë 25% të ripunimit. Të gjitha mallrat do të inspektohen për dëmet para se të lëshohet rimbursimi.